UA-63037883-1

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

Az S.B.L. KOZMETIKA Kft. (Cégjegyzékszám: 02-09-081113; Adószám: 25001345-2-02; 7623 Pécs, Rét utca 25.) mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el. 

  • Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény; 
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény; 
  • Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény; 
  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; 
  • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény; 

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy az S.B.L. KOZMETIKA Kft. üzemeltetésében lévő www.sbl-cosmetics.eu. webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

Az adatkezelés jogalapja

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az adatkezelő által működtetett lpv.hu honlapon nyújtott szolgáltatások, létrejött szerződések teljesítése, visszaélések megakadályozása, az érintett ügyfelek azonosítása és egymástól történő megkülönböztetése, statisztika készítése, továbbá elektronikus hirdetés, hírlevelek küldése.

A kezelt személyes adatok

Az S.B.L. KOZMETIKA Kft. kizárólag az érintettek által az sbl-cosmetics.eu honlapon vagy levélben és a telefonos ügyfélszolgálaton megadott alábbi személyes adatokat kezeli:
név:
lakcím/számlázási cím:
e-mail cím:
telefonszám:
szállítási cím:
adószám:

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő S.B.L. KOZMETIKA Kft. a megrendeléshez és a szállításhoz szükséges, kötelezően előírt adatait kezelje. 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására. 

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. 

A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti: 

E-mailen: sblkozmetika@gmail.com

Postai úton: S.B.L. KOZMETIKA Kft. 7623 Pécs, Rét utca 25.

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását. 

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen a szolgáltató (S.B.L. KOZMETIKA Kft.) illetve a szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni. A weboldalon (sbl-cosmetics.eu) megadott adatokat harmadik személyek részére nem kerül átadásra. (Kivétel ez alól, amikor törvényi kötelezettség áll fent valamely hatósággal szemben.)

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Egyéb rendelkezések

A S.B.L. KOZMETIKA Kft. nem vállal semmilyen felelősséget/kötelezettséget az internet jellegéből adódó technikai hibákért, elírásokért, pontatlan árakért. A weboldalon található árak, információk tájékoztató jellegűek és nem tekinthetőek ajánlatnak.

AzS.B.L. KOZMETIKA Kft. mint a www.sbl-cosmetics.eu és a hozzá kapcsolódó aloldalak üzemeltetője, ezúton kijelenti, hogy tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot. Fenntartja azonban a jogot arra, hogy automatikusan gyűjtsön anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról, mely információk kizárólag összevontan kerülnek feldolgozásra, és statisztikai célokat szolgálnak. Cégünk az adatok biztonságáért és weboldal elérhetőségének biztosításáért a tőle elvárható módon elegedet tesz.

Az adatközlő (ügyfél) bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az S.B.L. KOZMETIKA Kft. (szolgáltató) munkatársához fordulhat a fenti és honlapon megtalálható elérhetőségeken keresztül.

Panasszal, jogorvoslattal az alábbi elérhetőségeken a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu

Az S.B.L. KOZMETIKA Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot az érintettek tájékoztatási kötelezettsége mellett egyoldalúan módosítsa.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-84859/2015